U wilt overstappen van een andere school

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u overweegt uw kind de overstap te laten maken naar onze school. Bijvoorbeeld heel praktisch (dichterbij, gezamenlijke oppas, continurooster) of u merkt gaandeweg de schoolloopbaan dat uw visie over leren en opgroeien teveel verschilt met die van de huidige school, of de werkwijze lijkt niet meer te passen bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Het is dan heel belangrijk dat we in het kennismakingsgesprek goed duidelijk krijgen wat precies de aanleiding is om de overstap te overwegen. Van u verwachten we dat u ook op de huidige school al verschillende gesprekken gevoerd heeft en de wens voor een eventuele overstap hebt besproken. Een overstap naar een andere school is een grote en dient met grote nauwkeurigheid afgewogen en eventueel genomen te worden.  

Wanneer u na het kennismakingsgesprek nog steeds de stap wil nemen naar onze school, vragen wij uw toestemming om contact op te nemen met de school van herkomst. Het doel van het gesprek met de oude school is om ook van hen informatie te krijgen over de behoeften, prestaties en kwaliteiten van uw kind. Met deze informatie zullen wij besluiten of Het Spectrum een passende onderwijsplek is voor uw kind. Verder kan het in sommige gevallen wenselijk zijn dat onze intern begeleider komt kijken op de huidige school met als doel door middel van een observatie een nog helderder beeld van uw kind te krijgen. 

Mocht uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, dan hebben wij langer de tijd (max. 6 weken) nodig om te kijken of wij de passende onderwijsplek voor uw kind kunnen bewerkstelligen. Om dit te onderzoeken hebben wij gesprekken met onze intern-begeleiding, maar ook bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, een jeugdverpleegkundige of in het geval van zij-instroom de leerkrachten van de oude school. Verder kunnen wij een beroep doen op het ondersteuningsteam van Morgenwijzer. Hier zitten verschillende specialisten in die de school ondersteunen: Orthopedagogen, gedragsspecialisten en kindercoaches.   

Ook vragen we uw kind een dag mee te draaien op Het Spectrum, zodat  uw kind een beeld en gevoel  van de school krijgt en onze leerkracht(en) een beeld en gevoel krijgen van uw kind. We vinden het zeker in de bovenbouw (groep 6/7/8) belangrijk dat ook uw kind echt ja zegt tegen onze school.  

Wanneer we een goed beeld hebben van de ondersteuningsbehoeften van uw kind, gaan we met intern begeleiding, directie en de eventueel nieuwe groepsleerkracht in gesprek om te bekijken of we uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Wanneer we denken dat we dat kunnen, kunt u uw kind inschrijven.  

Van de vorige school ontvangen we een Onderwijskundig Rapport, waarin staat hoe de ontwikkeling van uw kind op de verschillende vak- en vormingsgebieden er voor staat. In overleg spreken we af hoe en wanneer uw kind afscheid neemt op de huidige school en wanneer een goed startmoment is op Het Spectrum. 

Onze uitgangspunten bij zijinstroom zijn: 

  • We hebben de benodigde  deskundigheid in huis om de juiste ondersteuning te bieden. 

  • We hebben nog ruimte in de groep. Hierbij is 30 leerlingen ons maximum. 

  • De zorgzwaarte en groepsdynamiek in de groep laat instroom van een nieuwe leerling toe.   

  • We kunnen de benodigde ondersteuning organiseren met de mensen en middelen die we tot onze beschikking hebben 

  • Vanaf de bovenbouw (6/7/8) is het kind zelf positief over de overstap naar onze school 

Wanneer wij denken dat we uw kind niet of niet voldoende kunnen bieden wat het nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. In dat geval zult u weer met de huidige school in gesprek moeten gaan. De wet schrijft namelijk voor dat de zorgplicht voor passend onderwijs bij de deze school ligt.  

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.