U gaat verhuizen

Mocht u na het kennismakingsgesprek uw kind graag willen aanmelden op Het Spectrum, zullen wij onderzoeken of wij in de ondersteuningsbehoeften van uw kind kunnen voorzien.  Onze intern-begeleider zal contact met u en de oude school opnemen om te onderzoeken wat de ondersteuningsbehoeften van uw kind zijn.  Zowel kwaliteiten als mogelijke (extra) behoeften komen aan de orde. Het doel van het gesprek met de oude school is om ook van hen informatie te krijgen over de behoeften, prestaties en kwaliteiten van uw kind. Met deze informatie zullen wij besluiten of Het Spectrum een passende onderwijsplek is voor uw kind.  

Mocht uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, dan hebben wij langer de tijd (max. 6 weken) nodig om te kijken of wij de passende onderwijsplek voor uw kind kunnen bewerkstelligen. Om dit te onderzoeken hebben wij gesprekken met onze intern-begeleiding, maar ook bijvoorbeeld de leerkrachten van de oude school. Verder kunnen wij een beroep doen op het ondersteuningsteam van Morgenwijzer. Hier zitten verschillende specialisten in die de school ondersteunen: Orthopedagogen, gedragsspecialisten en kindercoaches.   

Wanneer wij denken dat we uw kind niet of niet voldoende kunnen bieden wat het nodig heeft, gaan we daarover met u in gesprek. In dat geval zal u weer met de huidige school in gesprek moeten gaan. De zorgplicht voor passend onderwijs, ligt namelijk nog bij hen.  

Mochten wij wel een passende onderwijsplek kunnen bieden, zullen we een wenmoment inplannen zodat uw kind een gevoel kan krijgen bij de klas waar hij of zij in geplaatst zal gaan worden. Van de huidige school ontvangen we een Onderwijskundig Rapport, waarin staat hoe de ontwikkeling van uw kind op de verschillende vak- en vormingsgebieden er voor staat. In overleg spreken we af hoe en wanneer uw kind afscheid neemt op de huidige school en wanneer een goed startmoment is op Het Spectrum. 
Onze uitgangspunten bij zijinstroom zijn: 
  • We hebben de benodigde  deskundigheid in huis om de juiste ondersteuning te bieden. 
  • We hebben nog ruimte in de groep. Hierbij is 30 leerlingen ons maximum. 
  • De zorgzwaarte en groepsdynamiek in de groep laat instroom van een nieuwe leerling toe.   
  • We kunnen de benodigde ondersteuning organiseren met de mensen en middelen die we tot onze beschikking hebben 
  • Vanaf de bovenbouw (6/7/8) is het kind zelf positief over de overstap naar onze school.

Informatie voor nieuwe ouders

Wat fijn dat u interesse heeft in het Spectrum als mogelijke basisschool voor uw kind(eren). Graag informeren wij u vooraf hoe de procedure voor aanmelding en inschrijving verloopt. Met name als het gaat om instromen in een andere groep dan groep 1 is het van belang te weten welke stappen er genomen worden om tot een zorgvuldige plaatsing komen. We willen immers graag dat alle kinderen op een plek komen waar ze de begeleiding (kunnen) krijgen die nodig is. Leest u alstublieft eerst onderstaande link met informatie over aanmelden.